Seuran säännöt

(Säännöt rekisteröity 8.12.2019)

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Ajax-Sarkkiranta ry. Seuran kotipaikka on Kempele. Seuran toimialueena on Kempele ja Kempeleen lähialue. Seuran kieli on Suomi.

Seura on perustettu marraskuun 6. päivänä 1997.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua, erityisesti jalkapalloa, sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) tarjoamalla

- kunto- ja terveysliikuntatoimintaa;

- kilpaurheilua;

- ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa;

- tiedotus- ja suhdetoimintaa;

- koulutustoimintaa;

2) vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan;

3) harjoittamalla julkaisutoimintaa;

4) välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeelliista irtainta ja kiinteää omaisuutta, osakkeita sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa;

- voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa;

- omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilutiloja ja -paikkoja.

- tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä edistääkseen seuran ja sen jäsenten käytössä olevien harrastetilojen ja alueiden saatavuutta olla osakkaana osakeyhtiöissä, yhteisöissä ja yhteenliittymissä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL. Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäsenet ovat joko juniorijäseniä, varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä niiden järjestöjen sääntöjä ja määräyksiä, joiden jäsenenä seura on. Seuran jäsenyyden hyväksyy seuran johtokunta.

Seuran juniorijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran perhejäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa seuran juniorijäsenen tai varsinaisen jäsenen kanssa ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Seuran kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen ja kunniapuheenjohtajan valitsee ja hyväksyy seuran kokous.

Seuran jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää johtokunta.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenryhmiltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosittain syyskokous.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Seuran johtokunta voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen seuramaksuista kokonaan tai osittain enintään vuodeksi kerrallaan työttömyyden, opiskelun, sairauden tms. sosiaalisen syyn perusteella.

7 § Jäsenen eroaminen seurasta

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

8 § Jäsenen erottaminen seurasta

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 § Seuran sääntöjen ja eettisten periaatteiden noudattaminen

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidoping-säännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidoping-säännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidoping-säännöstöjä.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

1) Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

2) Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

3) Urheiluhuijaus

- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

- Tuloksista etukäteen sopiminen

4) Vedonlyönti

- Vedonlyönti omasta kilpailusta

5) Lahjonta

- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

6) Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella

10 § Seuran kokoukset

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokoukset. Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle.

Äänioikeus seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

11 § Varsinaiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet seuraavalle toimintavuodelle

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, seuran internet-sivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänionioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnaita kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

13 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 muuta jäsentä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1) Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

3) Vahvistaa mahdollisen tehtävänjaon keskuudestaan.

4) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

5) Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

6) Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

7) Pitää jäsenluetteloa.

8) Hoitaa seuran taloutta.

9) Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

10) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

11) Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta (1 kk) ennen kevätkokousta.

Johtokunta voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa johtokunnan jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus/toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

15 § Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, heistä kaksi yhdessä.

Johtokunta voi myös myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen asiamiehelle sekä muulle toimihenkilölle, mikäli yhdistyksen etu näin edellyttää. Seuran nimen kirjoittavat aina kaksi nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilöä yhdessä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa jos kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen sisällöstä ja vähintään kolmeneljättäosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

17 § Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -